015

Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát

Revitalizácia a zatraktívnenie existujúceho náučného chodníka

Realizátor projektu: Občianska združenie Pre Prírodu
Koordinátor projektu: Peter Jánsky
Finančná podpora projektu: Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
Sponzor projektu: Fy Toyota
Trvanie projektu: marec – október 2010
Pôsobnosť projektu: Vršatec a okolie

Hlavný cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie možností pešej turistiky v oblasti Vršatca prostredníctvom revitalizácie a zatraktívnenia náučného chodníka, znovuvyznačením tunajších turistických chodníkov a vybudovaním ich základnej infraštruktúry.

Ďalšie ciele projektu
· usmernenie pohybu návštevníkov Vršatca mimo najzraniteľnejších a zároveň pre pohyb turistov najnebezpečnejších častí rezervácií vytvorením atraktívnych podmienok mimo týchto častí.
· zvýšenie environmentálneho povedomia domácich i zahraničných návštevníkov regiónu.
· zapojenie miestnych obyvateľov a ich skupín, podnikateľských subjektov a samospráv obcí do podpory a rozvoja „mäkkého“, trvale udržateľného turistického využívania chránených území (chránené krajinná oblasť, územie NATURA 2000, maloplošné chránené územia).
· zlegalizovanie a zoptimalizovanie turistických trás v oblasti Vršatca (modrá značka k zrúcanine hradu Vršatec, žltá značka na vrchol Chmeľovej).
· propagácia prírodných krás Bielych Karpát a ich trvaloudržateľného využívania v širšom území (Slovensko, Česká republika).

Konkrétne výstupy projektu
Odborné vyznačenie trasy náučného chodníka
Vyznačenie bolo zrealizované v plnom rozsahu (6 km), vrátane 10 smerových tabúľ na 5 smerovníkoch (z toho 2 novoosadené).
Príprava, výroba a inštalácia v teréne 10 infopanelov náučného chodníka
Príprava, výroba a inštalácia (v prípade obce Pruské až po rekonštrukcii námestia) 3 podporných infopanelov propagujúcich náučný chodník na východzích miestach turistických trás vedúcich do oblasti Vršatca (Brezová, Červený Kameň a Pruské). Odborné podklady pre infopanely zabezpečili dobrovoľníci Pre Prírodu, pracovníci zo Štátnej ochrany prírody – Správy ChKO Biele Karpaty, z hiking.sk, od SHOCart, s.r.o. a cca desiatky ďalších spolupracovníkov. Nosiče informačných panelov vyrobil Ing. Maslo zo ZO SZOPK Beckov a inštaláciu v teréne a v obci zabezpečil, v spolupráci s dobrovoľníkmi Pre Prírodu, pracovníkmi Správy ChKO Biele Karpaty a študentmi a pedagógmi SOŠ Pruské Ing. Stano. Osadenie každého panelu bolo odsúhlasené vlastníkmi / užívateľmi a príslušným obecným úradom. Informačné panely budú pravidelne kontrolované a v prípade potreby opravené alebo vymenené.
Obnovenie značenia žltého turistického chodníka z Vršatca do Červeného Kameňa a obnova poškodeného či zmätočného turistického značenia (smerovník v sedle Chotuč, niektoré smerové tabule).
Obnovenie značenia žlto značeného turistického chodníka z Vršatca do Červeného Kameňa bolo zrealizované v plnom rozsahu, vrátane odbočky na vyhliadku Chmeľová. Premiestnené na vhodnejšie miesta boli smerovníky v sedle Chotuč, na Vršatci a na Brezovej. Vymenená bola poškodená smerovka na smerovníku v sedle Chotuč (zelená turistická značka – smer Pruské) a aj smerovky na smerovníku na Vršatci (modrá turistická značka – smer Brezová). Práce realizoval v období jún – september 2010 regionálny značkár KST pán Kubáň s manželkou, s pomocou žiakov SOŠ Pruské a dobrovoľníkov o. z. Pre Prírodu.
Vybudovanie 2 oddychových miest (nad parkoviskom na Vršatci, Pod Babkami) a realizácia doplnkových aktivít (rozbory vody, inštalácia stojana na bicykle, výsadba sadeníc starých krajových ovocných sort).
Vybudované boli 2 oddychové miesta (nad parkoviskom a Pod Babkami) s prístreškami, konštrukciami odpadkového koša, drevenými stolmi a dvoma drevenými lavicami na sedenie. V blízkosti prístreškov na oddychových miestach boli vysadené a ošetrené proti poškodeniu sadenice starých ovocných drevín (nad parkoviskom 3 jablone a 2 hrušky, Pod Babkami 3 hrušky a 2 jablone). V opornom múre parkoviska, ktoré bolo vyčistené a na ktorom boli vyznačené parkovacie miesta, boli osadené 2 stojany na bicykle. Vykonané boli i rozbory vody, pričom výsledky zodpovedali kvalite pitnej vody v chemických a biologických parametroch, ale nezodpovedali v mikrobiologických parametroch. Výsledky rozborov boli umiestnené v prístreškoch na oddychových miestach.
Vydanie a distribúcia do predaja 1.000 kusov pohľadníc a výroba a používanie 3 pamätných pečiatok.
V rámci projektu bola vydaná pohľadnica s prírodnými motívmi a názvom Náučný chodník „Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát“ (rozmery 21 x 10 cm) v náklade 1.000 kusov. Pohľadnice i pečiatky sú zatiaľ k dispozícii turistom v Hoteli Vršatec. Propagácia náučného chodníka formou virtuálneho chodníka na minimálne 7 internetových stránkach zapojených subjektov.

Virtuálny náučný chodník pripravil Ing. Jánský a bol umiestnený na tieto internetové stránky:
www.bielekarpaty.sk (Správa ChKO Biele Karpaty)
www.preprirodu.sk (o. z. Pre Prírodu Trenčín)
www.obecpruske.sk (obec Pruské)
www.kst.sk (Klub slovenských turistov)

Umiestnenie virtuálneho náučného chodníka na ďalšie internetové stránky je v jednaní.

Slávnostné otvorenie náučného chodníka s minimálne 70 aktívnymi účastníkmi.
Slávnostné otvorenie náučného chodníka sa uskutočnilo v nedeľu 19. septembra 2010 na Vršatci. Medzi účastníkmi slávnostného otvorenia boli tiež poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, pracovník Krajského lesného úradu v Trenčíne, pracovník Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne, členovia Stráže prírody, pedagógovia z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a FEE TU vo Zvolene, zástupcovia starostov obcí Červený Kameň a Vršatské Podhradie, zástupca PD Vršatec Pruské, starosta obce Pruské, riaditelia Správ ChKO Strážovské vrchy a ChKO Biele Karpaty, zástupca ZO ČSOP Zachraň orchidej Vyškovec, zástupkyňa Hornonitrianskeho múzea Prievidza, riaditeľka a pedagógovia SOŠ Pruské, zástupca Muzea jihovýchodní Moravy v Zlíne, člen Ústrednej rady a zástupcovia KST a ďalší hostia. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo približne 200 účastníkov.

Situácia po skončení projektu
Zrekonštruovanie a zatraktívnenie náučného chodníka nie je jednorazová aktivita, ale dlhodobá záležitosť. O. z. Pre Prírodu bude koordinovať a prevažne aj zabezpečovať dlhodobú starostlivosť a údržbu náučného chodníka – trasy i jeho jednotlivých prvkov, vrátane oddychovej infraštruktúry. Na tento účel budú slúžiť väzby a partnerstvá vytvorené počas projektu. Taktiež prostriedky získané z predaja pohľadníc budú slúžiť na dotlač pohľadníc, v prípade akútnej potreby aj na obnovu niektorého informačného panelu v prípade zničenia. Pre jednotlivé informačné panely sa budeme snažiť získať miestnych „sponzorov“, ktorí budú zabezpečovať ich obnovu v väčšom časovom horizonte. Priechodnosť chodníka, dobrý stav lúčnych biotopov v jeho okolí a starostlivosť o výsadby ovocných drevín sa bude zabezpečovať najmä v spolupráci so Správou ChKO Biele Karpaty a PD Vršatec v rámci ich manažmentových opatrení a pravidelnej hospodárskej činnosti. Starostlivosť o turistické značenie, vrátane smerovníkov a smeroviek môžu zabezpečovať i naďalej regionálni značkári a miestne odbory Klubu slovenských turistov.

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!