310

Guldenový projekt

Záchrana a dlhodobá stabilizácia vybraných najcennejších „stepných“ a „lesostepných“ častí jadrového územia EECONET európskeho významu Považský Inovec – Tematínske kopce, Úhrad.

Finančná podpora: EECONET Action Fund
Projekt trval od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001

Hlavným cieľom projektu, podporeného EAF bola záchrana biotopov európskeho významu na dvoch lokalitách – v Tematínskych kopcoch a na Beckovských Skaliciach.

Obe územia majú charakter lúk, pôvodne extenzívne využívaných na dorábanie sena a pastvu. Z prírodovedeckého hľadiska predstavujú „ostrovy biodiverzity“ uprostred ornej respektíve lesnej pôdy. Dlhodobým nevyužívaním na účel, pre ktorý vznikli (kosenie, pastva), sukcesiou a negatívnymi zásahmi človeka (vysádzanie stanovištne nevhodných agresívnych drevín) bola ohrozená samotná podstata týchto území.

V prvej fáze projektu sme sa zamerali na lepšie poznanie samotných území a faktorov, ktoré ich ohrozovali. Získali sme taktiež kompletné informácie o majiteľoch a užívateľoch týchto území. Nasledovalo prvé kolo rokovaní s majiteľmi o odkúpení respektíve prenájme pôdy.

Na záver tejto fázy projektu sme boli nútení prehodnotiť naše ciele. V oblasti Beckovských Skalíc sa to týkalo iba niekoľkých malých parciel na okraji pripravovanej rezervácie, v oblasti Tematínskych kopcov sme museli zmeniť takmer polovicu plôch (v majetku štátu a súkromných vlastníkov), z dôvodu nezáujmu o spoluprácu. Podarilo sa nám vytypovať rovnako hodnotné plochy, ktorých majitelia (spoločenstvá vlastníkov – urbáre) boli spolupráci a prenájmu oveľa viac naklonení.
Prenajať sa nám tak podarilo viac ako plánovaných 15 hektárov (15,5525 ha) neplodných lesných plôch v PR Kňaží vrch. Situácia s vykupovaním pôdy v pripravovanej PR Beckovské Skalice bola zložitejšia. Hoci zo známych majiteľov (celkovo 47 subjektov) neboli ochotní predať alebo prenajať pôdu o. z. Pre Prírodu len traja, veľa rokovaní ešte nebolo uzatvorených. Z otvorených 21 rokovaní sú aj štyri s ťažiskovými vlastníkmi, čo je dôvodom, že z pôvodne zamýšľanej rozlohy cca 30 hektárov má o. z. Pre Prírodu vo vlastníctve alebo v prenájme zatiaľ iba 3,1129 ha.
Majitelia však súhlasia s manažmentovými zásahmi a nevadila im ich realizácia na ich pozemkoch pred aj po vyhlásení chráneného územia.

Z dôvodu kontinuity projektu a nemožnosti vyhlásiť v lokalite Beckovských Skalíc súkromné chránené územie (dôvod – nie sme vlastníkmi celej výmery) pristúpili sme k spolupráci so Štátnou ochranou prírody, ktorej pracovníci spracovali projekt PR Beckovské Skalice.
Prírodná rezervácia Beckovské Skalice bola vyhlásená 1. 12. 2003.

Paralelne s rokovaniami s vlastníkmi sme spracúvali managementové plány pre jednotlivé územia. Podľa týchto boli realizované aj jednotlivé managementové zásahy v rokoch 2000 – 2001 a naplánované zásahy na obdobie najbližších 10 rokov.
Plánované managementové zásahy smerujú na Beckovských Skaliciach k obnoveniu pôvodných prevažujúcich foriem hospodárenia ( dorábanie sena, pastva), rozšírené o niektoré nové aktivity (sad starých ovocných sort, pestovanie miznúcich burín a pod.). Na území Tematínskych kopcov spočívajú managementové zásahy prevažne v odstraňovaní náletu stanovištne nevhodných drevín (borovica čierna, jaseň mannnový) z neplodných plôch a ich redukcie aj v okolitých lesných porastoch. Zároveň boli započaté skúmania sukcesných zmien na rastlinných spoločenstvách oboch území.

Konkrétne výstupy a nedotiahnuté úlohy z tohto projektu (výkup pozemkov, realizácia managementových plánov a i.) vyústili k vyprofilovaniu pracovnej náplne pre koordinátora a subkoordinátorov angažovaných v projekte Ten For Nature (realizácia opatrení managementových plánov; staré miestne ovocné sorty; zahraničná spolupráca a výskum; zisťovanie vlastníckych vzťahov a rokovania s majiteľmi).

Komplexná realizácia takéhoto rozsiahleho projektu v takom krátkom období sa ukázala ako nemožná a preto pokračuje – realizovaním odporúčaných opatrení a rozvinutím v projekte Ten For Nature. Hlavné ciele projektu (záchranu cenných území európskeho významu stepného a lesostepného charakteru na rozlohe viac ako 45 hektárov) sa však podarilo splniť. Ďalšou realizáciou aktivít o. z. Pre Prírodu bude dosiahnutá aj pôvodne očakávaná kvalita a doplnené spektrum plánovaných aktivít.

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!