368

Neberte nám Brezinu

Ochrana mestskej zelene a mestského lesoparku Brezina prostredníctvom zapojenia sa do tvorby nového územného plánu mesta Trenčín

Predkladateľ projektu: Centrum environmentálnych aktivít (CEA), Trenčín

Spolupráca na projekte: O. z. Pre Prírodu, Trenčín

Koordinátor projektu: Lucia Almášiová, Trenčín

Realizátori projektu: dobrovoľníci O. z. Pre Prírodu a Centra environmentálnych aktivít, laickí aj odborní sympatizanti, verejnosť

Finančná podpora projektu: Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica

Trvanie projektu: 1. jún 2008 – 31. január 2009 (neskôr predĺžené do 31. januára 2010)

Pôsobnosť projektu: územie mesta Trenčín

Podnet ku vzniku projektu
Podnetom ku vzniku projektu bola skutočnosť, že územie mesta Trenčín sa v posledných rokoch stalo atraktívnym priestorom pre investorov, v dôsledku čoho začalo dochádzať ku stále väčšiemu zahusťovaniu výstavby v intraviláne mesta, najmä v jeho centre. Bolo možné priamo sledovať zánik a plány na zánik viacerých plôch mestskej zelene a dlhodobo známych solitérov (kauza Trenčianske ginko, zeleň na Soblahovskej ulici, plánovaná výstavba pozemnej lanovky na hrad cez časť lesoparku Brezina, plánovaný zánik medzicestnej zelene – „parčíka“ kvôli budúcej výstavbe Auparku a iné). Dlhodobo taktiež dochádzalo k priebežnému rušeniu plôch zelene, ktoré boli a sú poddimenzované aj podľa platných normatívov. Protesty obyvateľov mali len lokálny charakter (občianske aktivity boli nekoordinované, do protestov sa zapájali len priamo dotknutí obyvatelia).
Samospráva mesta Trenčín dlhodobo preukazovala naklonenosť skôr potrebám investorov, začali sa objavovať snahy o podstatné zásahy aj do lesoparku Brezina (výstavba rodinných domov, výťah na hrad, obchvat Trenčína atď., alebo dokonca prekategorizovanie lesných porastov z lesov osobitného určenia na hospodárske lesy), ktorý bol a je najvýznamnejšou plochou zelene v meste a väčšina obyvateľov mesta pokladala a pokladá (mylne) jeho nedotknuteľnosť za zabezpečenú.
Príležitosťou ako pomôcť zachovaniu (ideálne i rozšíreniu) plôch verejnej zelene, hraníc a charakteru lesoparku Brezina bolo zapojiť sa návrhmi a pripomienkami do tvorby nového územného plánu mesta Trenčín, ktorého predloženie na verejné a odborné pripomienkovanie bolo pôvodne plánované na druhú polovicu roku 2008.

Hlavné ciele projektu
· zmonitorovanie aktuálneho stavu zelených plôch v sledovanom území a vytvorenie základu pre sledovanie stavu, porovnávanie s vybranými normatívmi a vyhodnocovanie zmien
· zaktivizovanie občianskej verejnosti a zjednotenie dovtedy izolovaných snáh o záchranu zelene v meste vhodne zvolenými prostriedkami (získanie 1000 podpisov pod petíciu)
· premietnutie konkrétnych požiadaviek projektu do pripravovaného nového územného plánu mesta Trenčín
· vytvorenie určitej komunikačnej platformy medzi verejnosťou a predstaviteľmi samosprávy mesta (MsÚ Trenčín)

Súčasti projektu a ich výsledky
Petícia na zachovanie súčasného stavu a rozlohy lesoparku Brezina a plôch verejnej zelene – petícia bola podľa plánu pripravená a spustená v priebehu júla 2008 a trvala i s predĺžením (kvôli vysokému záujmu občanov) do 17. októbra 2008. Za dobu trvania petície podarilo vyzbierať 6303 podpisov na papierových hárkoch a 266 podpisov prostredníctvom internetovej petície. Petícia odovzdaná 3. novembra. Vysoký počet získaných podpisov bol jednoznačným dokladom záujmu občanov o aktuálnu problematiku ochrany lesoparku Brezina a mestskej zelene.

Získanie podpory pre konkrétne požiadavky u poslancov mestského zastupiteľstva – Podpora poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bola potrebná najmä v otázke petície. Prerokovanie petície sa uskutočnilo 16. decembra 2008. Odpoveď väčšiny poslancov mala zdržanlivý charakter a nevyjadrila zásadnejšiu zmenu v postoji terajších zástupcov MsÚ k otázke súčasného stavu a budúcnosti zelene mesta Trenčín. Získanie dostatočnej podpory poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín v otázke petície tak nebolo úplne úspešné.

Vyčíslenie súčasného reálneho stavu plochy zelene v rámci intravilánu (zastavaného územia) mesta – na základe vybraných podkladov a mapovania v teréne boli vypracované „gis“ mapy a bola vytvorená prehľadná štatistika o rozlohe jednotlivých typov zelene v meste. Získané údaje poslúžili na porovnanie aktuálneho stavu s príslušnými normatívmi a vytvorili základ pre sledovanie zmien v dlhšom časovom horizonte. Na základe mapovania bol vytvorený zoznam zelených plôch vhodných na prekategorizovanie (napr. zanedbané trávnaté plochy v sídelných oblastiach vhodné na pretvorenie na parčíky a pod.

Zapracovanie podstatnej časti našich požiadaviek do územného plánu mesta – Grafické návrhy pozostávali z návrhu ochranného pásma lesoparku Brezina, z návrhu navýšenia plôch zelene v rámci zastavaného územia mesta zaznačených priamo v územnom pláne, z návrhu rozmiestnenia budúcich možných mestských parkov a parčíkov na území mesta Trenčín podľa predpokladov jeho rozširovania a návrhu prekategorizovania vybraných zelených plôch na iné (kvalitnejšie) typy zelene. Počas trvania projektu však nedošlo k definitívnemu predstaveniu Konceptu územného plánu a jeho schváleniu mestským zastupiteľstvom v Trenčíne, celkový výsledok zapracovania požiadaviek realizátorov projektu tak zatiaľ nebolo možné vyhodnotiť.

Ostatné výstupy projektu

Inštalácia výstavy „Quo vadis zeleň Trenčína?“ – Výstava mala byť podľa plánu realizovaná k dátumu otvorenia verejného prejednávania definitívneho návrhu nového územného plánu mesta Trenčín, ktorý sa však neustále posúval. V zmenšenej miere bola výstava čiastočne realizovaná na Mierovom námestí v Trenčíne ako súčasť pravidelného infostánku (s petíciou) po celú dobu jeho trvania a po skončení trvania petičnej akcie umiestnená v prístupových priestoroch do Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne. Výstava môže byť opätovne realizovaná v budúcnosti v pôvodnom rozsahu v dobe prerokovávania nového územného plánu mesta.

Vydanie a distribúcia 2 x 15 000 ks informačných novín „Trenčín 21“ – Prvé číslo informačných novín Trenčín 21 bolo venované predstaveniu zámerov projektu a možnostiam zapojenia sa pre občanov. Číslo obsahovalo prehľad najvýraznejších prípadov, v ktorých došlo ku záberom významných plôch zelene pre súkromnú investičnú výstavbu a text petície projektu.

Druhé číslo novín Trenčín 21 (v Prílohe č. 4) bolo zamerané na zhodnotenie realizovaných aktivít a dosiahnutých výsledkov. Obsahovalo komentáre k priebehu pracovných stretnutí na Mestskom úrade v Trenčíne k téme lesoparku Brezina a zelene mesta Trenčín, populárno-odborné články ku konkrétnym problémom (brehové porasty Váhu, výstavba Auparku a pod.) a komentár ku prerokovaniu požiadaviek petície projektu na zasadnutí mestského zastupiteľstva.


Neočakavané výsledky projektu

Uskutočnenie 4 pracovných stretnutí k téme lesoparku Brezina a zelene mesta Trenčín na MsÚ Trenčín – Pracovné stretnutia boli iniciované zo strany MsÚ a boli venované postupne ujasneniu si sporných informácií o novom územnom pláne, o lesoparku Brezina, o verejnej zeleni, stave inventarizácií zelene MsÚ, téme juhovýchodného obchvatu a jeho zásahu do lesoparku Brezina, normách a limitoch pre mestskú zeleň, otázke kvality správy lesoparku Brezina a mestskej zelene.

Situácia po skončení projektu
Samotný projekt bol vo svojich jednotlivých cieľoch úspešný (petičná akcia, vydanie dvoch čísel novín Trenčín 21, vyčíslenie aktuálneho reálneho stavu zelene mesta, zaktivizovanie verejnosti, nadviazanie komunikácie s pracovníkmi MsÚ Trenčína a i.). Za pozitívum možno považovať i čiastočné obnovenie komunikácie medzi občanmi a predstaviteľmi MsÚ v Trenčíne. Dodnes otázne je reálne zapracovanie konkrétnych požiadaviek v oblasti zelene a lesoparku Brezina do nového územného plánu mesta), nakoľko do konca trvania projektu ( i do súčasnosti) nedošlo k predloženiu definitívnej verzie konceptu nového územného plánu na prerokovanie mestským zastupiteľstvom.


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!