DSC02541

Bielokarpatský ovocný poklad

Výsledky projektu z pohľadu o.z. Pre Prírodu

Od októbra 2013 do marca 2015 sa na území 21 obcí Bielych Karpát realizoval projekt, na ktorom spolupracovali Štátna ochrana prírody SR Správa CHKO Biele Karpaty so sídlom v Nemšovej, švajčiarska nadácia ProSpecieRara z Bazileja a Technická univerzita vo Zvolene. Jeho cieľom bola záchrana starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát.
Projekt bol finančne podporený z Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia Ekopolis.
Občianske združenie Pre Prírodu sa zapojilo do viacerých aktivít projektu.
Pre ŠOP SR sme zorganizovali 4 víkendové brigády, počas ktorých dobrovoľníci pracovali na založení sadu starých a krajových odrôd Stará Turá Súš – Lazy. Pripravili plochu, kopali jamy, sadili stromčeky, ohrádzali sadenice, pomáhali pri stavbe altánku. Víkendovky sa konali v mesiacoch máj, jún, november 2014 a spolu sa ich zúčastnilo 62 dobrovoľníkov.
Realizovali sme práce, zamerané na stabilizovanie Duplikovanej kolekcie. Duplikovaná kolekcia je súbor 56 významných ovocných stromov Bielych Karpát, chránených na mieste ich pôvodného výskytu. Ide o vzácne krajové a miestne odrody jabloní a hrušiek, často sú to mohutné, krajinársky a esteticky hodnotné stromy. Rokovania s majiteľmi, získavanie predbežných súhlasov majiteľov, posúdenie stromov z hľadiska potreby orezu, overenie vlastníctva pozemkov, získanie riadneho súhlasu majiteľov, ošetrenie stromov – toto všetko sme zabezpečili a výsledkom je vytvorenie Duplikovanej kolekcie v počte 56 stromov s písomným súhlasom majiteľov. Vlastník stromu sa zaväzuje zachovať strom na mieste po dobu 20 rokov a umožniť odber vrúbľov. Ošetrenie na podporu vitality a predĺženie doby rodivosti dostalo 36 stromov. Ošetrenie starých ovocných stromov bolo náročné (mohutné jedince, rezy potrebné v celej korune, potreba lezeckých techník), malo však veľký motivačný a výchovný význam. Príklad vhodného spôsobu ošetrenia ukazuje, ako sa o staré stromy postarať a nepoužiť drastické zmladenie či úplné odstránenie stromu.
Pomáhali sme pri informačných a prezentačných akciách – infostánok na festivale Pohoda 2014 a Biojarmokoch Trenčín 2013 a 2014, krajinárska exkurzia Bošáckou dolinou.
Podieľali sme sa na príprave konferencie Bielokarpatský ovocný poklad (Význam starých a krajových odrôd ovocných drevín a extenzívneho ovocinárstva pre zachovanie hodnôt kultúrnej krajiny a rozvoj miestnej ekonomiky), ktorá sa konala 10. – 11. 10. 2014 vo Vršatskom Podhradí.

Mapovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín v ChKO Biele Karpaty

Štátna ochrana prírody SR – Správa ChKO Biele Karpaty spolu so záhradkármi, študentmi a dobrovoľníkmi rozbieha od jesene 2013 projekt Bielokarpatský ovocný poklad. Hlavným cieľom projektu je záchrana starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne ich mapovaním, uchovávaním a rozširovaním, ako prínos k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva.

Zmluva o realizácii projektu Bielokarpatský ovocný poklad bola podpísaná 1. októbra 2013 medzi Štátnou ochranou prírody SR ako príjemcom a Nadáciou Ekopolis ako Sprostredkovateľom. Projekt získal podporu v Blokovom grante pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a bude realizovaný v regióne Bielych Karpát v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
Hlavným cieľom projektu je záchrana starých krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát, ich mapovaním, uchovávaním a rozširovaním, ako prínos k zachovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva, využitím a efektívnym prenosom najlepších švajčiarskych skúseností.
Garantom prenosu švajčiarskeho know-how je partnerská organizácia nadácia ProSpecieRara, ktorá už dve desaťročia realizuje vo Švajčiarsku záchranu genofondu starých odrôd plodín a tradičných plemien hospodárskych zvierat.

Aktivity projektu

1. riadenie projektu
2. mapovanie jedincov starých krajových odrôd ovocných drevín, výskum odrodovej diverzity a vytvorenie databázy starých a krajových odrôd podľa švajčiarskeho vzoru
3. sady – založenie a starostlivosť o sady (Primárna kolekcia – novozaložený sad starých a krajových odrôd Bielych Karpát, Duplikovaná kolekcia – vzrastlé jedince ovocných drevín, zachované na mieste výskytu)
4. príprava a založenie Asociácie pestovateľov a podporovateľov starých sort a usporiadanie hodnotiacej konferencie
5. popularizácia – práca s cieľovými skupinami a verejnosťou, propagačné, publikačné a doplnkové aktivity

Kontakt
Ing. Zuzana Ištvánová

Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
e-mail: zuza.istvanka@gmail.com
tel.: 032 6598387 / mobil 0949 177 807

viac info o projekte nájdete na jeho webstránke


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!