097

Mikroregióny Pre Prírodu

Projekt Mikroregióny Pre Prírodu trval od júna 2009 do novembra 2010.

Hlavný cieľ
Zabezpečiť trvalú a pravidelnú podporu pri ochrane a starostlivosti o chránené územia a iné vzácne biotopy a zabezpečiť ochranu pred znižovaním biodiverzity.

Ďalšie ciele projektu
– zlepšiť stav chránených území a vzácnych biotopov ochranárskymi opatreniami
– nadviazať spoluprácu s obcami a mikroregionálnymi združeniami v regióne Bielych Karpát a stredného Považia
– zlepšiť informovanosť samospráv o ochrane prírody a zvýšiť ochranárske povedomie verejnosti
– zapojiť miestnych obyvateľov do aktivít projektu


Mikroregióny, v ktorých sme projekt realizovali

Beckov – Zelená voda – Bezovec
Bošáčka
Veľká Javorina – Bradlo
Vlára – Váh
Teplička
Zdroje Bielych Karpát
Javorina
Združenie obcí Bielokarpatsko – Trenčianskeho mikroregiónu

Aktivity
1. Zvýšenie povedomia a záujmu miestnych obyvateľov o aktívnu pomoc prírode v ich okolí
2. Zabezpečenie dobrého stavu hodnotných prírodných území
3. Dlhodobá a pravidelná podpora samospráv praktickej starostlivosti o vzácne lokality

Akou formou chceme tieto aktivity napĺňať?
– prednášky na základných školách
– kalendár, brožúry o chránených územiach, prírodovedný zborník
– prírodovedné exkurzie
– vybudovanie náučného chodníka
– praktická starostlivosť o chránené územia: letné pracovné ochranárske tábory a víkendové brigády
– starostlivosť o chránené druhy živočíchov: prenosy žiab
– komunikácia a spolupráca s obcami a mikroregionálnymi združeniami
– identifikácia a prenájom pozemkov na vzácnych lokalitách

Projekt realizujeme vďaka podpore z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, sprostredkovanej Nadáciou Ekopolis.

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!