681

Beckovská brána – brána do Karpát 2004

projekt na záchranu lokalít významných pre uchovanie výnimočnej biodiverzity územia

Finančná podpora: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva Bratislava, program Matra-Knip
Projekt trval od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2004

Projekt bol viazaný na región, nazvaný Beckovská brána, do ktorého patria katastre sídiel Kálnica, Kočovce, Beckov, Trenčianske Bohuslavice a Nové Mesto nad Váhom. Realizovaný bol vďaka podpore Holandského veľvyslanectva v Bratislave, ktoré v rámci programu MATRA KNIP prispelo sumou 305.000,- Sk.

Hlavným cieľom projektu bola záchrana lokalít, ktoré majú veľký význam z hľadiska zachovania biodiverzity a ktoré plnia významnú ekostabilizačnú funkciu v krajine. Aktivity projektu prispeli k zníženiu ohrozenia a zlepšeniu stavu vzácnych biotopov, na ktoré sú viazané mnohé zákonom chránené druhy flóry a fauny. Viaceré z týchto druhov a biotopov sú chránené aj v zmysle celoeurópskeho programu NATURA 2000.

Kvôli efektívnemu splneniu cieľa sa úvodné aktivity projektu (prednášky pod vedením Jozefa Kudlu) zamerali najmä na miestnu školskú mládež. K tomu treba prirátať aj tvorbu propagačných materiálov o prírodných hodnotách Beckovskej brány, ktoré boli distribuované do všetkých domácností v obciach tohoto regiónu.
Dosiahnutie dlhodobejšieho efektu projektu mala zabezpečiť nielen spolupráca s miestnymi „zelenými“ občianskymi združeniami (SZOPK Beckov, KOZA Trenčín), ale aj spolupráca a podpora zo strany miestnych samospráv.

V letných i jesenných mesiacoch prebiehali praktické ochranárske zásahy, ktoré boli náhradou za absentujúce kosenie resp. vypásanie lokalít. Ich zmyslom bolo zabrániť zarastaniu lokalít nevhodnými druhmi travinnej vegetácie a drevín, no najmä krovím. Krovie bolo odstraňované z prírodných rezervácií Turecký vrch a Beckovské Skalice, z prírodnej pamiatky Skalka pri Beckove a zo zatiaľ nechránených, no taktiež veľmi hodnotných lokalít Hájnica-kóta, Poniklecová medza, Za Barancovým cípcom.
Nepôvodný a pre danú lokalitu neprirodzený porast borovice bol redukovaný v prírodnej rezervácii Sychrov, kde ohrozoval existenciu chráneného rastlinného druhu hlaváčik jarný. Travinná vegetácia nevhodného druhového zloženia bola potláčaná v prírodných rezerváciách Kobela, Hájnica a Beckovské Skalice. Všetky tieto aktivity boli realizované formou víkendových brigád či letného tábora, na ktorých sa zúčastnili desiatky dobrovoľníkov, neraz aj z radov miestnych obyvateľov.

Jedným z výstupov uvedeného projektu sú programy starostlivosti o dve najväčšie a najvýznamnejšie lokality, prírodné rezervácie Beckovské Skalice a Turecký vrch, ktoré boli vypracované v spolupráci so Správou CHKO Biele Karpaty.

Ďalším pozitívom projektu je naviazanie resp. upevnenie spolupráce s orgánmi miestnych samospráv, s miestnymi obyvateľmi a ochranárskymi organizáciami. Teší nás, že naše úsilie našlo u zástupcov samosprávy odozvu, ktorá sa premietla do prísľubu finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na práce v prírodných rezerváciách.

Výsledky projektu Beckovská brána – brána do Karpát 2004

záchrana 7 projektových lokalít vhodným ochranárskym zásahom
110 účastníkov odpracovalo stovky hodín na záchrane lokalít
15 prednášok na školách pre 900 žiakov
tlač 12.000 kusov skladačky
distribúcia 9.500 kusov skladačky
dve desiatky stretnutí so zástupcami samospráv
zlepšenie komunikácie a spolupráce s miestnymi samosprávami
pokračujúci proces budovania dôvery a podpory miestnymi obyvateľmi
intenzívna spolupráca so Štátnou ochranou prírody
intenzívna spolupráca s partnerskými organizáciami – SZOPK Beckov, KOZA
prísľub finančných prostriedkov (spolu 60.000 Sk) na pokračovanie starostlivosti o vzácne prírodné územia Beckovskej brány v r. 2005


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!