178

Obce pre Tematínske kopce – 2005

Ochrana druhovo bohatých xerotermných trávnatých biotopov v Tematínskych kopcoch.

Ochrana druhovo bohatých xerotermných trávnatých biotopov („ostrovov biodiverzity“), nachádzajúcich sa v území Európskeho významu Tematínske kopce (súčasť NATURA 2000).

Finančná podpora: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave, program MATRA – Knip

Partner projektu: Karpatské ochranárske združenie altruistov (KOZA)

Trvanie projektu: od 1. 4. 2005 – 1. 3. 2006

Projekt zahŕňa územie nasledovných obcí: Hrádok, Lúka, Modrovka, Modrová, Stará Lehota, Nová Lehota, ktoré sa nachádzajú v okrese Nové Mesto nad Váhom. Realizovaný je vďaka podpore Holandského veľvyslanectva v Bratislave sumou 365.000 Sk v rámci programu MATRA – KNIP na ktorom zároveň úzko spolupracujeme s občianskym združením KOZA.

Hlavným cieľom je zachovanie xerotermných (teplomilných) lúčnych porastov v Tematínskych kopcoch, ktoré sú súčasťou sústavy európskych chránených území NATURA 2000 ako územie európskeho významu. Je to komplex teplomilných dubín, bučín a tzv. holín – neplodných plôch, kde sa nachádzajú vzácne xerotermné rastliny a živočíchy. Pre záchranu týchto vzácnych druhov je nevyhnutné vo vybraných častiach odstrániť nepôvodné dreviny, ktorými sú borovica čierna a jaseň mannový, aby sa zachovali domáce spoločenstvá.

Územie zahŕňa maloplošné chránené územia:

národnú prírodnú rezerváciu Tematínska lesostep,
prírodnú rezerváciu Kňaží vrch
a prírodnú rezerváciu Javorníček.

Čiastkové ciele prispievajú k zvýšeniu povedomia, zodpovednosti a zapájajú miestnych obyvateľov do ochrany prírodných hodnôt v ich okolí. Zároveň napomáhajú k zvýšeniu ochranárskych opatrení zo strany miestnych autorít (samospráva, školy, vlastníci), sponzorov a prispievajú k vzniku miestneho partnerstva v oblasti ochranárskeho manažmentu.

Geológovo rozprávanie nás celkom uchvátilo
Exkurzia do Tematínskych kopcov

Exkurzia do Tematínskych kopcov organizovaná 7. mája bola doplnená odborným výkladom RNDr. Jozefa Májskeho zo zoológie, vedomosti z botaniky priblížila účastníkom RNDr. Katarína Rajcová, z lesníctva Ing. Drahomír Stano a geológie Mgr. Matúš Ďurček.
Slávnostne bola odhalená informačná tabuľa „Tematínske vrchy“ ktorá približuje návštevníkom vzácnu flóru a faunu, geologické a pedologické pomery územia. Oboznamuje ich s históriou a postupným vývojom územia a poukazuje na nutnosť ochranárskych zásahov.

Do obce Lúka bol umiestnený infobod, ktorý prostredníctvom článkov a fotografií z akcií informuje miestnych obyvateľov o činnosti nášho združenia. V rámci propagácie združenia a environmentálnej výchovy boli organizované štyri prednášky na základných školách s cieľom zvýšiť povedomie miestnych detí o prostredí, v ktorom žijú. Prednášok sa zúčastnili Jozef Kudla a Katarína Rajcová.

Na začiatku projektu bol vytvorený pracovný tím z radov odborníkov, ktorých úlohou bolo zmapovať a vybrať najohrozenejšie časti porastov, v ktorých boli zásahy nevyhnutné pre záchranu pôvodných xerotermných cenóz (spoločenstiev).
Po sérii stretnutí a dohode s miestnymi vlastníkmi území sa začalo odstraňovanie nepôvodných drevín v rámci letného pracovného ochranárskeho tábora Tematín dobrovoľníkmi z blízkeho okolia aj celého Slovenska, ktorý sa konal od 20. – 25. augusta. Práce budú pokračovať do februára 2006.

V súčasnosti sa pripravuje kampaň so zapojením miestnych detí pod názvom „Deti pre Tematínske kopce“. Táto časť projektu je venovaná podpore filantropie, t.j. posielanie pohľadníc miestnym autoritám (starostovia, poslanci, podnikatelia a i.) so žiadosťou, aby prispeli na ochranu miestneho územia.

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!